FANDOM


Banca Naţională a României
National Bank of Romania 2
Noul sediu al Băncii Naţionale, Bucureşti
Înfiinţată aprilie 1880
Sediu Bucureşti
Guvernator Mugur Isărescu
Rezerve 21.151,1 milioane € (octombrie 2006)
Pagină web http://www.bnro.ro/

Banca Naţională a României (BNR), este banca centrală a României, o instituţie publică independentă, singura autorizată şi resposabilă de emiterea bancnotelor şi monedelor valabile pe teritoriul României.

Istorie Edit

Banca Naţională a României (BNR) este banca centrală a României, având personalitate juridică. Aceasta este o instituţie publică independentă, cu sediul central în municipiul Bucureşti şi poate avea sucursale şi agenţii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în alte localităţi din ţară. Banca Naţională a fost înfiinţată în anul 1880 cu un capital iniţial de 30 milioane lei (din care 10 milioane capital de stat).

Atribuţii Edit

SiglaBNR

Sigla BNR

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Principalele atribuţii ale BNR sunt:

  • elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;
  • autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;
  • emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;
  • stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;
  • administrarea rezervelor internaţionale ale României.

Totodată, BNR sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

În îndeplinirea atribuţiilor, BNR şi membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucţiuni de la autorităţile publice sau de la orice altă instituţie sau autoritate.

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, BNR utilizează proceduri şi instrumente specifice pentru operaţiuni de piaţă monetară şi de creditare a instituţiilor de credit, precum şi mecanismul rezervelor minime obligatorii. Se interzice BNR achiziţionarea de pe piaţa primară a creanţelor asupra statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat. BNR poate efectua pe piaţa secundară operaţiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanţe asupra sau titluri ale statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat, instituţiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit şi atrage depozite de la instituţii de credit, în condiţiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

Bgiusca Banca Nationala a Romaniei

Vechiul sediu al Băncii Naţionale

De asemenea, se interzice Băncii Naţionale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităţilor publice centrale şi locale, regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi altor societăţi cu capital majoritar de stat.

Banca Naţională a României este unica instituţie autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote şi monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României. Moneda naţională este Leu românesc, iar subdiviziunea acestuia, banul.

În cadrul politicii sale monetare şi de curs de schimb, Banca Naţională a României poate acorda instituţiilor de credit credite pe termene ce nu pot depăşi 90 de zile, garantate cu, dar fără a se limita la:

  • titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor în portofoliul Băncii Naţionale a României, sau
  • depozite constituite la Banca Naţională a României sau la alte persoane juridice agreate de Banca Naţională a României.

BNR stabileşte condiţiile si costurile de creditare, deschide şi operează conturi ale instituţiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale caselor de compensare şi ale altor entităţi, rezidente şi nerezidente, stabilite prin reglementări ale Băncii Naţionale a României.

Situaţiile financiare ale BNR sunt întocmite conform principiilor şi regulilor contabile prevăzute de standardele internaţionale de contabilitate, aplicabile băncilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană şi trebuie să cuprindă: bilanţul, contul de profit şi pierdere şi notele explicative. Acestea sunt supuse auditării de către auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, selectaţi de către consiliul de administraţie, pe bază de licitaţie.

Banca Naţională a României este autorizată să colecteze date şi informaţii statistice primare care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a atribuţiilor sale legale, asigurând măsuri de protecţie a datelor care se referă la subiecţi individuali - persoane juridice sau fizice - date obţinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.

Membrii consiliului de administraţie şi salariaţii Băncii Naţionale a României sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricărei informaţii nedestinate publicării, de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor, şi nu vor folosi aceste informaţii pentru obţinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sancţionată conform legii. Aceştia sunt obligaţi să păstreze secretul profesional şi după încetarea activităţii în cadrul băncii, orice încălcare fiind sancţionată în condiţiile legii.

ConducereaEdit

Conform Legii nr.312/2004, conducerea BNR este asigurată de un Consiliu de administraţie, compus din nouă membri, aleşi de Parlamentul României pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Dintre cei 9 membri, 4 aparţin direct structurii executive permanente a BNR: Guvernatorul şi cei trei Viceguvernatori (dintre care unul este Prim-viceguvernator), ceilalţi 5 membri nefiind salariaţi ai BNR.

Membrii Consiliului de administraţie al BNR, cu nominalizarea conducerii executive, sunt numiţi de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor două Camere, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Potrivit legii, membrii Consiliului de administraţie nu pot fi parlamentari sau membri ai unui partid politic şi nu pot face parte din autoritatea judecătorească sau din administraţia publică.

În cazul descompletării Consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă pe întreaga durată a mandatului. Revocarea din funcţie a oricărui membru al consiliului de administraţie se face de către Parlament, dacă acesta încetează să îndeplinească condiţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale sau dacă se face vinovat de abateri grave.

Actualul guvernator general al BNR este Mugur Isărescu.

Membrii Consiliului de Administraţie al BNR, numit prin Hotărârea nr. 16 din 28 septembrie 2004, sunt următorii:

SucursaleEdit

BNR Timisoara

Sediul BNR Timişoara

Banca Naţională are 19 sucursale, clasificate în trei tipuri, în funcţie de gradul de importanţă pe care îl prezintă. Sucursala din str.Lipscani, vechiul sediu, este de tip special. Urmează 3 sucursale de gradul I: Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. Sucursalele de gradul II sunt: Arad, Bacău, Baia Mare, Braşov, Buzău, Constanţa, Craiova, Galaţi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu şi Târgu Mureş.

Critici Edit

  • mai 2016 - Ambasada SUA critică Banca Națională a României pentru că ar fi omagiat un promotor al fascismului - Mihail Manoilescu.[1]

Note Edit

  1. Ambasada SUA critică Banca Națională a României pentru că ar fi omagiat un promotor al FASCISMULUI, 13 mai 2016, Raluca Florescu, Evenimentul zilei, accesat la 6 octombrie 2016

Legături externe Edit

Wikipedia-logo Această pagină utilizează conţinut de la Wikipedia în limba română. Versiunea originală a sa se află la: Wikipedia: Banca Națională a României. Lista autorilor poate fi văzută în istoricul paginii. Textul de la Wikipedia este disponibil sub licenţa GNU FDL pentru documentaţie liberă.